Key - C

Transpose To:

  Bhagera Kaha Jau Ma - भागेर कहाँ जौ म

भा[C]गेर क[G]हाँ जौ [F]म,

[G]अन्त्यमा त[F]पाई नै चायि[C]न्छा [G]

लु[C]केर क[G]हाँ लुकु [F]म,

[G]ज्योति त[F]पाई नै हुनुहु[C]न्छा [G] (2)


आ[G]काशमा पनि त[Am]पाई,

[G]गैराईमा पनि त[F]पाई

यो [G]भिडमा पनि त[Am]पाई,

ए[G]कान्तम पनि त[F]पाई [G]हुनुहु[C]न्छा

ये[G]शु हुनु[F]हुन्छा[C]

* * * * * * * * * * * *

b[C]hagera k[G]aha jau [F]ma

[G]aantyama ta[F]pi nai chahin-[C]cha[G]

l[C]ukay ra k[G]aha lukuw [F]ma

j[G]yoti ta[F]pai nai hunu-hun-[C]cha[G]


a[G]akashma pani ta[Am]pai

[G]gahiraima pani ta[F]pai

yo [G]bhidrma pani t[Am]apai

e[G]kkantama pani [F]tapa[G]i hunu-hun-[C]cha

ye[G]shu hunu-[F]hunch[C]a