Key - G

Transpose To:

  अब म घट्दछु - Aba Ma Ghatda Chu

[G]अब [C]म [D]घट्द[G]छु,

येशु [C]तपाइँ [D]बढ्नु. हो[G]स्

मेरो [C]शिर झु[D]काउद [G]छु ,

येशु त[C]पाइँ उ[D]चालिनु [G]होस


[Am]दिन त केहि  छै[D]न  [Em]येशु   [D]मेरो[C]मा

[Am]दिन त  येही  सक्[D]छु [Em]आ..[D]रा..ध[C]ना x२
 

[G]आराधना [Em]आराधना [C]आराधना ये[G]शु x२