Key - C

Transpose To:

  Ragat Yeshu Ko Ragat - रगत येशुको रगत मेरो निम्ति बग्यो

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्ति [G]बग्यो

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्[G]ति ब[C]ग्यो


[Em]कलबरी[C]को [Em]त्यो क्रुस[C]मा [Em]टांगिए[F]को [C]शरीरबा[G]ट

[Em]बचाउ[C]न [Em]मेरो प्राण[C]लाई अ[Em]धर्म[F]को [C]चोट[G]बाट

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्[G]ति ब[C]ग्यो


[Em]बिझाउ[C]ने [Em]काँडे मु[C]कुट [Em]गाडिए[F]को [C]शिर[G]बाट

[Em]पहिर्या[C]उन [Em]जीवनको मु[C]कुट [Em]बचाइ [F]मलाई [C]मृत्यु[G]बाट

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्[G]ति ब[C]ग्यो


[Em]कोर्राको [C]चोटै [Em]चोटले[C] भ[Em]रिए[F]को शरी[C]र[G]बाट

[Em]निको [C]पार्न [Em]शरीर[C]का [Em]मेरा स[F]बै [C]रोग[G]बाट

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्[G]ति ब[C]ग्यो


[Em]तिखो भा[C]लाले[Em] छेडिए[C]को [Em]कोमल [F]त्यो [C]कोखा[G]बाट

[Em]हिउँझे [C]सेतो [Em]पार्न [C]मलाई [Em]पापको [F]त्यो [C]मैलो[G]बाट

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्[G]ति ब[C]ग्यो


[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्ति [G]बग्यो

[C]रग[G]त [Am]येशुको [F]रगत [C]मेरो निम्[G]ति ब[C]ग्यो